Profesionalni razvoj

09.04.2021.

POSTANI ČLAN

Kako uspešno inovirati proizvode i usluge u vreme kada je to pitanje poslovne održivosti? - Miša Lukić, New Startegy

Kako razviti revolucionarne proizvode i usluge, stvoriti novu tržišnu vrednost i učiniti konkurenciju nerelevantnom, objasnio je Miša Lukić, Founder & Chief Business Designer, New Startegy, na predavanju Product and Service Development, drugom u okviru SAM Akademije.

Inovacije su aspekt poslovanja o kome se u poslednje vreme najviše priča i kome se daje veliki značaj, ali takođe i aspekt poslovanja kojim se ubedljivo najlošije upravlja od strane većine organizacija i njihovih menadžera. Priča i teorija o inovacijama je beskorisna ako je ne znate primeniti u praksi.

Većina kompanija poslednjih godina, kada su inovacije u pitanju, usredsređene su na inkrementalna poboljšanja i optimizaciju, digitalizaciju pojedinih procesa i kozmetičke promene. Međutim, vreme u kome se dešavaju velike transformacije u svim oblastima života i poslovanja, zahteva mnogo radikalnije inovacije koje redefinišu industrije, menjaju postojeća pravila igre, nadahnjuje kupce, privlače nove investitore i akcionare i kreiraju eksponencijalni rast kompanijske vrednosti.

Biznis strategija = inovativna strategija

Kada pričamo o strategiji, dva ključna elementa za uspešnu strategiju su detaljan opis ciljanog tržišta i vrednost koju brend/kompanija donosi. Kada pravimo strategiju, kontinuirano se bavimo budućnošću. Ono što radimo danas, planiramo za budućnost, a inovacija više nije sama sebi smetnja poslovanju, već pokretačka snaga konkurentnosti i diferencijacije. Zato je poslovna strategija jednaka inovativnoj strategiji jer svaki od elementa biznisa može da se unapređuje. Inovacija je biznis, a inovativna strategija je poslovna strategija.

Inovacija više nije opcija nego dužnost - inoviraj ili nestani

Tri najvažnije stvari koje su se promenile i koje se menjaju i zbog kojih je inovacija ključna su promene potreba potrošača, tehnologija, globalna konkurencija jer sada svako može da vam bude konkurent. Inovacija zato više nije opcija nego dužnost. Nema posla koji na ovaj i onaj način neće biti automatizovan, kažu da su promene koje sada doživljavamo samo vrh ledenog brega. Kada je globalna konkurencija u pitanju, sve se više smanjuju barijere u globalnoj trgovini, sve ukazuje na to da ćemo svi biti jedno tržište, što će biti nezgodno lokalnim kompanijama. Zaključak: inoviraj ili nestani.

Inovacija nije kreativnost već disciplina

Poreklom iz latinskog jezika, inovacija znači obnoviti, izmeniti, načiniti nešto novim. Inovacija mora da bude nova i korisna, prihvaćena od onog za koga je namenjena. Bez problema nema prihvatanja, bez prihvatanja nema uticaja, bez uticaja nema inovacije. Inovacija nije za odabrane, svaki deo kompanije treba da učestvuje u jednom njenom delu.

Vrste inovacija

Prema intenzitetu koji utiče na našu organizaciju, naše okruženje, inovacije se dele na arhitektonske, radikalne, inkrementalne, disraptivne. 

Prema uticaju, inovacije se dele na tri vrste: nova i korisna za mene kao za organizaciju, nova i korisna za tržište (moje okruženje), nova i korisna za svet. 

Prema obimu i rasponu, mogu biti inovacije biznis modela, inovacije na jednom delu organizacije i inovacije u jednom segmentu biznisa. 

Pet principa uspešne inovacije

1. Izgradnja inovacije kao doživljenog iskustva.

2. Posmatranje inovacije kao sistema

3. Uzimanje u obzir potreba svih zainteresovanih strana

4. Poverenje 

5. Usvajanje disciplinovanog procesa inovacija 

Najveći neprijatelji inovacije

Sva istraživanja pokazuju da je mali procenat uspešnih inovacija. Inovacija zahteva da se ispune ti elementa: odgovarajući ljudi, odgovarajuće okruženje, odgovarajuća metodologija. Samo bez jednog dela ovih elemenata nema inovacije. Ako imamo i ljude i povoljno okruženje, bez metodologije, nemamo uspešnu realizaciju. Takav je slučaj sa izostankom bilo kog elementa.

Blokatori inovacija u organizacijama

Glavni blokatori inovacija u organizacijama su: činjenica da rukovodstvo želi uspeh u bliskoj budućnosti i razmišlja kratkoročno, nedostatak fokusa na klijente, strah od neuspeha, strah od kanibalizacije uspešnog poslovanja i manjak podsticaja u karijeri za rad na projektima inovacija.

Dobra strategija postavlja temelj za dobru egzekuciju

Bez eksplicitne strategije inovacija niko ne zna koje vrste inovacija su zaista važne za organizaciju. Jedan od problema inovacija je to što menadžer želi da ih kontroliše, a inovacije se ne kontrolišu već vode. 

Rizici inovacija

Postoje četiri vrste rizika inovacija:

1.         RIZIK POŽELJNOSTI – tržišni rizik

2.         RIZIK OSTVARIVOSTI – tehnički rizik

3.         RIZIK IZVODLJIVOSTI – monetizacija, profitni rizik

4.         RIZIK ODRŽIVOSTI – rizik održivosti

Upravljanje inovacijama i menadžment

Tradicionalni model menadžmenta nije održiv ni pogodan u 21. veku. Većina menadžmenta se odnosi na planiranje, kontrolu i efikasnost, a danas je efektivnost mnogo važnija. Novi menadžment najinovativnijih kompanija ne voli hijerarhijski menadžment i umesto toga kreirali su drugačiji model koji se zasniva na sasvim drugom nizu suštinskih disciplina. To je alternativni model koji je prilagođen novom vremenu i inovacijama.

Wow generator

Kako doći do uspešnih inovacija ili drugačije nazvano - WOW GENERATOR - sam po sebi ima 3 osnovna dela:

1.         Window - tražimo i problem organizacije a šta je problem potrošača

2.         Opportunity – šta može biti jako pozitivan outcome za svakog stejkholdera

3.         Win-win

Svako će morati da bude biznis dizajner

Bez obzira na poziciju, možda će u budućnost od svakoga od nas tražiti da bude biznis dizajner i da inovira. Za to su potrebni okruženje koje se gaji, praćenje tehnologije i određena metodologija. Savet za korporacije je da neguju kulturu koja ne kažnjava greške i neguje inovativne kulture.