Biznis vesti

31.03.2020.

POSTANI ČLAN

Poslovni saveti u izazovnim vremenima - Ključne pravne novine koje mogu biti od važnosti menadžerima i privrednim subjektima u novonastaloj situaciji - PR Legal

Obaveštenje za članove SAM Radi informisanja i olakšanog upoznavanja naših dragih članova SAM sa merama donetim nakon proglašenja vandrednog stanja u Republici Srbiji dana 15.03.2020. godine, u daljem tekstu ukazujemo na ključne novine koje mogu biti od važnosti menadžerima i privrednim subjektima u novonastaloj situaciji

1. Stranci

Strani državljani koji su na dan stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja zakonito boravili u Republici Srbiji, po bilo kom od osnova propisanih Zakonom o strancima, mogu zakonito ostati u Republici Srbiji za vreme dok je na snazi navedena odluka, odnosno dok traje vanredno stanje, bez obaveze pokretanja postupka za dalje utvrđivanje njihovog statusa, tj. za produženje važenja ranije izdatih odobrenja.

Takođe, lična karta za stranca, kao i lična karta za tražioca azila i lična karta za lica kome je odobren azil, a kojima je istekao ili istekne rok važenja dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, smatraju se važećim dok je navedena odluka na snazi.

Ukazujemo da dozvola za rad izdata strancu u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca, kojoj je istekao ili će isteći period važenja dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, smatraće se važećom dok je navedena odluka na snazi.

 

2. Rokovi u upravnim postupcima

Dostavljanja pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, a koje su izvršene tokom vanrednog stanja, smatraće se, u smislu primene propisanih rokova, izvršenimkad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

Takođe, propisano je da rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

U postupcima utvrđivanja, plaćanja, naplate i kontrole javnih prihoda poreskih i carinskih obveznika, primena pravila koja se odnose na računanje rokova ograničena je isključivo na rokove za podnošenje pravnih lekova protiv prvostepenih rešenja i zaključaka nadležnih poreskih i carinskih organa. Drugim rečima, odlaganje rokova se ne odnosi na obavezu plaćanja ovih javnih prihoda.

Pored navedenog, ne teku ni rokovi koji su propisani Zakonom o privrednim društvima a odnose se na upravne postupke koje vodi Agencija za privredne registre (npr. rokovi u postupcima statusnih promena, likvidacije, vraćanja dodatnih uplata, smanjenja osnovnog kapitala, i sl.). Ovi rokovi nastavljaju da teku od dana prestanka vanrednog stanja.

 

3. Radni odnosi

 Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja od 16.03.2020. godine, uređen je poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja, na način da je poslodavac  dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. 

Budući da je malo poslodavaca u praksi regulisalo rad od kuće svojim opštim aktima, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju, a takvo rešenje obavezno sadrži:  trajanje radnog vremena i način vršenja nadzora nad radom zaposlenog. Istovremeno, poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

U slučajevima gde poslodavac zbog prirode delatnosti nije u mogućnosti da organizuje rad od kuće, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i po mogućnosti organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji, da omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.), kao i da odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu.

Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.  Takođe, za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

Dalje, Ministarstvo privrede izdalo je obaveštenje prema kome su poslodavci dužni da, zaposlenima koji obavljaju radne zadatke u periodu u kom važi zabrana kretanja (ne odnosi se na rad od kuće), i za koje su od MUP-a pribavili dozvolu za kretanje, izdaju odgovarajuću potvrdu (umesto dosadašnjih radnih naloga), koje moraju biti na jedinstvenom – tipskom obrascu.

Dodatno, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je obaveštenje da je omogućena elektronska komunikacija sa nadležnim službama radi ostvarivanja određenih prava, i to:

 

- podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, kao i odsustva sa rada radi nege deteta,

- podnošenje zahteva za veštačenje zdravstvenog stanja deteta, koji porodilja podnosi prvi put, radi ostvarivanja prava na posebnu negu deteta;

- prijava na evidenciju nezaposlenih;

- podnošenje zahteva za ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti i drugih zahteva pred Nacionalnom službom za zapošljavanje;

- podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na penziju, kao i drugih prava pred Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Skrećemo pažnju da rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana u smislu odredbi člana 116. Zakona o radu, izdaju se bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom na nivou Republike, sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja.

 

4. Mere Narodne banke Srbije

Narodna banka Srbije je donela odluke o privremenim merama za očivanje stabilnosti finansijskog sistema, koje se odnose na moratorijum na obaveze po osnovu finansijskog lizinga i kredita. Mere će važiti najmanje 90 dana, odnosno za vreme trajanja vanrednog stanja. Za korišćenje ove mogućnosti nije potrebno podnošenje zahteva bankama, odnosno davaocima lizinga, već će se „ćutanje“ korisnika smatrati prihvatanjem opšte ponude koju su banke i davaoci lizinga dužni da objave na svojim internet stranicama.

Dalje, ne primenjuju se rokovi koji se odnose na obavezu pružaoca platnih usluga da ispune sve neophodne tehničke uslove za dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije koji se vode u Jedinstvenom registru korisnika novčane doznake, kao i oni koji se odnose na obavezu banaka da ispune sve neophodne tehničke uslove za dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije koji se vode u Jedinstvenom registru sefova, i da je o tome obaveste, a što su bili dužni da učine do 15.04.2020. godine.

S obzirom na to da obaveza dostavljanja određenih podataka Narodnoj banci Srbije shodno propisima koji regulišu ova pitanja i dalje postoji, postoji i obaveza ispunjenja tehničkih uslova, ali ne postoji obaveza obaveštavanja Narodne banke Srbije o tome.

Za vreme vanrednog stanja dokumentacija koja se dostavlja u postupku izveštavanja Narodne banke Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom može se dostavljati i u elektronskom obliku, u PDF formatu, a tako dostavljena dokumentacija će se dostaviti i u papirnom obliku u roku od deset dana od dana prestanka vanrednog stanja.

5. Pomoć države

Vlada je donela Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koja se odnosi samo na poreske obveznike kojima je u prthodnom periodu odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza. Predviđeno je da u slučaju kašnjenja sa otplatom, za vreme vanrednog stanja, a počev od rate koje je dospela u martu 2020. godine, Poreska uprava neće preduzimati mere prinudne naplate, odnosno naplate iz sredstava obezbeđenja.

Uskoro se očekuju i druge mere, koje će se odnositi na subjekte koji svoje obaveze inače redovno izmiruju. 

6. Rad sudova i rokovi od značaja za vođenje sudskih postupaka

Nakon preporuke Ministarstva pravde, koja je u praksi dovela do različitog tumačenja i raznolike prakse sudova u Republici Srbiji, Visoki savet sudstva je svojim zaključkom odredio obim rada sudova u uslovima vanrednog stanja. Utvrđeno da će se održavati samo suđenja koja ne trpe odlaganje u krivičnopravnoj i građanskopravnoj materiji (ovo potonje uključuje: odlučivanje o privremenim merama, merama zaštite od nasilja u porodici, zabrani rasturanja štampe, određeni statusni sporovi, izvršenje odluka u porodičnopravnoj materiji).

Kada su u pitanju rokovi, posebnom Uredbom Vlade propisano je da svi rokovi za podnošenje inicijalnih akata u parničnom, krivičnom, vanparničnom i izvršnom postupku i postupcima pred Upravnim i Ustavnim sudom, zatim rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u navedenim postupcima, kao i rokovi za izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnim lekova u krivičnom, prekršajnom i postupku za privredne prestupe, prestaju da teku za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine. 

7. Rad javnih beležnika

Rad javnih beležnika je takođe izmenjen. Prema uputstvu Javnobeležničke komore, javnobeležničke kancelarije nastaviće da rade svakog radnog dana od 9 do 17 sati, ali uz obustavu overa potpisa, rukopisa i prepisa osim u naročito hitnim i opravdanim situacijama.

Javni beležnici nastaviće da obavljaju službene radnje solemnizacije ugovora, sačinjavanje javnobeležničkih zapisa i javnobeležničkih zapisnika, ukoliko stranke nisu u kategoriji lica pod posebnom zaštitom, uz zakazivanje u razmaku od najmanje sat vremena.

U toku trajanja vanrednog stanja, javni beležnici neće zakazivati ročista u postupcima sačinjavanja smrtovnica, raspravljanja zaostavštine i drugim vanparničnim postupcima, koje javnim beležnicima poveravaju sudovi, a u kojima je neophdno učešće stranaka. Takođe, već zakazana ročišta u ovim postupcima biće odložena, osim u predmetima u kojima se zahteva hitno postupanje, a ne ugrožavaju se posebno zaštićene kategorije stanovništva.

 

8. Rad javnih izvršitelja

Izmenjen je i režim rada javnih izvršitelja, u skladu sa Uputstvom Komore javnih izvršitelja.

Javni izvršitelji za vreme vanrednog stanja neće odlučivati o predlozima za izvršenje i neće preduzimati izvršne radnje radi namirenja novčanih i ostvarenja nenovčanih potraživanja, a naročito ako se izvršenje sprovodi sledećim sredstvima izvršenja: prodajom nepokretnosti ili pokretnih stvari izvršnog dužnika, prenosom zarade, penzije i drugih stalnih primanja, predajom stvari izvršnog dužnika i ispražnjenjem i predajom nepokretnosti izvršnog dužnika.

Već određena izvršenja na zaradi ili penziji se neće sprovoditi, a zaključeni sporazumi o otplati dug ana rate se neće primenjivati za vreme vanrednog stanja.

 

9. Kretanje advokata u vreme važenja zabrane kretanja

Zabrana kretanja uvedena Naredbom MUP-a primenjuje se i na advokate, osim na one koji su pozvani od strane organa radi angažovanja u svojstvu branioca po službenoj dužnosti ili je pozvan kao izabrani branilac osumnjičenog, ne mora da pribavlja posebnu dozvolu za kretanje, s tim da je dužan da preduzme nekoliko koraka predviđenih u uputstvu Advokatske komore Srbije.

 

10. Rad organa uprave, javnih preduzeća i drugih institucija

Neposredan rad sa strankama (putem šaltera i sl.) obustavljen je u svim organima državne uprave, AP Vojvodine i jedinicama lokalne samouprave, posebnim organizacijama, ustanovama, javnim preduzećima i drugim organizacijama čiji je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Komunikacija će se nastaviti putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem.

Obustava će trajati do kraja vanrednog stanja, a sve institucije na koje se ova mera odnosi dužne su da na svojim internet stranicama objave adrese elektronske pošte za komunikaciju.

Od obustave su izuzeti: Ministarstvo finansija – Uprava carina i JP „Pošta Srbije” i pojedini šalteri Ministarstva finansija – Poreske uprave i Uprave za trezor i JP „Elektroprivreda Srbije”.

U skladu sa navedenim, i Agencija za privredne registre je zatvorila svoje šaltere. Pored pisane komunikacije putem pošte, korisnicima će biti na raspolaganju elektronski servisi APR-a, i to eRegistracija osnivanja jednočlanog i višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću, eRegistracija preduzetnika, eGrađevinske dozvole, eDostavljanje finansijskih izveštaja i Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

U vezi sa navedenom merom, produženo je važenje svih ličnih dokumenata državljana Republike Srbije (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola i oružni list) za vreme trajanja vanrednog stanja. Izuzetno, izdavaće se saobraćajne dozvole isključivo kod prvog upisa vozila u jedinstveni registar i promene vlasnika vozila, a registracione nalepnice će se izdavati isključivo na tehničkom pregledu.

 

11. Ograničenja kretanja i odvijanja saobraćaja 

Zabrana kretanja lica važi u periodu od 5 časova popodne do 5 časova ujutru, osim subotom kada ovo ograničenje traje do 3 časa, uz određene izuzetke. Takođe, ova zabrana je potpuna za lica starija od 65 godina, odnosno 70 godina.

Informacije o kretanju zaposlenih i advokata u periodu važenja zabrane kretanja nalaze se u odeljcima d. i h. napred. Pored toga, poljoprivrednici takođe moraju podneti zahteve dozvolu kretanja Upravi za zaštitu bilja, odnosno Sektoru za poljoprivrednu inspekciju, u zavisnosti od potrebe za kretanjem (primena agrotehničkih mera ili obavljanje poslova iz oblasti stočarstva).

Dodatno ograničenje je uvedeno za tražioce azila i iregularne migrante koji su smešteni u centre za azil i prihvatne centre, a koji ih mogu napustiti iz opravdanih razloga i uz dozvolu Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Uvedene su posebne mere rada u ugostiteljskim objektima. Naime, počev od 21. marta pa za vreme trajanja vanrednog stanja, odnosno opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19, serviranje i posluživanje hrane i pića gostima ne može se vršiti neposredno u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom. Pružanje usluga posluživanja hrane i pića može se nastaviti uz organizovanje dostavne službe ili preko šaltera za pružanje usluge bez ulaska lica kojima se pruža usluga u objekte.

Zabranjena je prodaja robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgoivne na malo u koje se ulazi iz zatvorenog prostora, počev od 21. marta pa za vreme trajanja vanrednog stanja, odnosno opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19. Ova mera se prirodno ne odnosi na druge vidove obavljanja delatnosti, kao što je online prodaja. Od ove mere su izuzeti subjekti koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo osnovnim životnim namirnicama, lekovima i medicinskim sredstvima.

Za vreme trajanja opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19 zabranjena su i javna okuplјanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenim prostorima – kada se istovremeno okuplјa više od pet lica.

Kada je u pitanju saobraćaj, uz određene izuzetke, zabranjeno je sletanje na aerodrome i poletanje sa aerodroma u Republici Srbiji svim vazduhoplovima koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, kao i obavlјanje javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju autobusima i međunarodnog i unutrašnjeg železničkog i vodnog saobraćaja za prevoz putnika.

Počev od 20. marta, zatvoreni su svi granični prelazi za ulazak putnika u Republiku Srbiju - u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i za ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemlјama, tako da se u zemlju sada može ući samo na osnovu posebnog odobrenja nadležnog organa.

_______________________________________

Ovaj članak je isključivo informativne prirode, bez namere da predstavlja pravni savet.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, obratite nam se preko SAM ili direktnim putem. 

Milan Petrović, advokat

PR LEGAL  (www.prlegal.rs )