Biznis vesti

08.04.2010.

POSTANI ČLAN

Nagrađen Rade Ljubojević, član UO SAM i vlasnik i direktor kompanije "Sirogojno"

Rade Ljubojević, član UO SAM, dobio je nagradu Privredne komore Srbije za 2009. godinu za re­zul­ta­te u pro­iz­vod­nji i dru­gim obla­sti­ma pri­vre­đi­va­nja i za do­pri­nos raz­vo­ju i una­pre­đe­nju pri­vre­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Sve čestitke od Izvršne kancelarije SAM!