Aktivnosti

14.06.2022.

POSTANI ČLAN

Strateško finansiranje i umetnost brojki - Zoran Daljević na SAM Akademiji

U svakom vidu poslovanja možemo reći da su finansije osnovna tačka poslovanja. Finansijska slika je zapravo “krvna slika preduzeća” jer prikazuje realno stanje iznutra, kretanje poslovanja, troškove i dobitke koje ostvarujemo, i pokazuje nam u kom smeru se krećemo, da li smo na dobrom putu. Ovo su neki od zaključaka sa predavanja održanog u okviru SAM Akademije, na kojoj je ovog puta gostujući predavač bio cenjeni Zoran Daljević, Director of Central Finance Serbia & Macedonia, Atlantic group.

On je na efikasan način objasnio osnovne pojmove finansijskog sistema koje bi svaki preduzetnik, svaki menadžer trebao da razume i zna, kako bi vodio svoj posao kako treba.

Finansije možemo nazvati “umetnost brojki”, jer se sa njima susrećemo svakodnevno kroz život i kroz sve ono što radimo. Od regulisanja kućnih potreba, preko poslovnih aktivnosti, svakodnevno nesvesno ili svesno učestvujemo u finansijama. Kada se uđe u materiju, vidna i neizbežna je činjenica da brojevi daju informacije koje su nam potrebne za usmeravanje i donošenje važnih odluka u svim sferama, od investiranja, preko pregovaranja, računanja bonusa, kupovine kola…

Poslovne finansije se pre svega odnose na finansijske izveštaje, osnovna sredstva, građenje fabrika, uzimanje kredita, kupovina i prodaja preduzeća – sve ono što je usko vezano za poslovanje. Finansije u preduzeću danas podrazumevaju knjiženje svih promena nastalih u nekom periodu, beleženje prihoda i rashoda, računanje kamata. Tu su i obračuni poreza na dobit, poreza na imovinu, i ostalih obaveza u skladu sa zakonom. To su neki od osnovnih pojmova od kojih se u uspešnom poslovanju mora krenuti, jer dobar menadžer, iako mu finansije nisu možda struka, mora se uključivati u ovaj segment, kako je on pokazatelj stanja kompanije. On ne mora biti stručnjak za sve elemente, ali mora znati najvažnije kako bi bio svestan uzlazne ili silazne putanje svog poslovanja. Finansijski izveštaji nose poseban značaj, a tu su osnovni pokazatelji – bilans uspeha, bilans stanja, kao i tokovi gotovine (cash flow) koji se prate. Bilans stanja vezuje se za stanje u određenom trenutku, predstavljajući sredstva sa kojima neko preduzeće raspolaže, kao što su potraživanja, zalihe, osnovna sredstva. Tok novca, odnosno takozvani “cash flow”, deli se na operacioni, investicioni, finansijski i on je pokazatelj priliva i odliva sredstava.

Zoran je istakao i važnost troškova, koji predstavljaju čitav segment u okviru finansija. Oni se dele na fiksne i varijabilne i polje su koje zahteva specijalnu pažnju. Bilans stanja predstavlja presek sredstava, obaveza i kapitala, u koje menadžer treba da ima uvid. Takvi preseci stanja rade se najkaće na mesec dana, kako bi imali smisla i pružili pravu sliku stanja, a sastoje se od aktive i pasive.

Ono što je najvažnije znati i pratiti su prihodi, rashodi i profit. Svaki poslovni čovek mora na kraju perioda ovo pratiti, gledajući procente u prodaji. S druge strane, kada se gleda bilans stanja prati se koliki je kapital, koliki su kratkoročni i dugoročni krediti, kolika su obrtna sredstva odnosno zalihe u funkciji, i da li je to veće u odnosu na kredite i dobavljače. Kada tu nemamo disbalans – naše poslovanje ide dobrom putanjom.