SAM Radni doručak

22.03.2018.

POSTANI ČLAN

Sve što ste želeli da znate o Menadžerskom ugovoru

Srpska asocijacija menadžera i Radna grupa „Nisam SAM“ predstavila je ekskluzivno svojim članovima radni dokument „Menadžerski ugovor“ koji uključuje bitne elemente sa poreskog, finansijskog i aspekta osiguranja, a u cilju osnaživanja menadžera i dalje profesionalizacije menadžerske struke.

Elemente Menadžerskog ugovora prezentovali su autori i članovi radne grupe „Nisam SAM“:

  • Nebojša Mandić, tim lider RG „Nisam SAM“, DHL Global Forwarding, Country Head
  • Ana Lazarević, AOD Lazarević & Pršić advokati, partner
  • Bojan Radojičić, WTS Serbia, Managing Partner
  • Dejan Papuga, Društvo za posredovanje u osiguranju VIB, Direktor/Suvlasnik

U formiranju pravnih delova Ugovora bile su uključene i Marija Tasić, Managing Partner, Tasić & Partners, i Marijanti Babić, advokat – Law Leader, EY LAW.

"Kako biste formirali Menadžerski ugovor u svom najboljem interesu, potrebno je da on obuhvata konkretne odgovore na sva pitanja koja se tiču radnog mesta, poslovnih i pravnih ovlašćenja, merenja rezultata rada, rešavanja spornih situacija, utvrđivanja lične odgovornosti, naknada, nagrada ili penala s obzirom na poslovni rezultat, kao i druga bitna pitanja" - rekla je Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a i zahvalila se članovima Radne grupe "Nisam SAM" na uloženom znanju i posvećenom vremenu.

Nebojša Mandić, tim lider RG „Nisam SAM“ i Country Head, DHL Global Forwarding, predstavio je članovima sistem podrške Business Hub koji je takođe, proistekao iz radne grupe Nisam SAM.  Nebojša je istakao da mreža Business HUB povezuje članove kojima je potreban savet sa članovima Asocijacije koji su stručni u toj oblasti i da trenutno okuplja 65 članova, menadžera i preduzetnika, koji su ponudili svoju ekspertizu u čak 46 oblasti poslovanja. Više informacija nalazi se na linku.

Ana Lazarević, partner, AOD Lazarević & Pršić, objasnila je da je “Menadžerski ugovor kolokvijalni naziv za raznovrsne vrste sporazuma koje privredna društva zaključuju sa menadžmentom“.

Svrha menadžerskog ugovora jeste stimulisanje posebnih pogodnosti za menadžment u vidu: bližeg uređenja KPI (ciljeva) koji su uslov za obračun i isplatu stimulativnih bonusa preko ugovorenog iznosa osnovne zarade/naknade za rad; ugovaranja drugih novčanih i nenovčanih beneficija; posebne zaštite od nepovoljnih izmena ugovorenih uslova rada ili otkaza ugovora o radu na inicijativu poslodavca (tzv. “golden parachute”), kao i stimulisanje posebnih obaveza menadžmenta prema društvu u vidu: zabrane konkurencije (tzv. “non-competition clauses”), obaveze čuvanja poverljivih podataka, dužnosti posebne pažnje prilikom obavljanja poslova, dužnosti prijavljivanja poslova sa ličnim interesom i dužnosti izbegavanja sukoba interesa.

Pojašnjavajući tumačenje Menadžerskog ugovora u pravnom sistemu Republike Srbije, Ana Lazarević istakla je da u domaćem radnom pravu ne postoji ni definicija menadžmenta, kao posebne kategorije rukovodilaca koji nisu zastupnici društva, niti se na njih odnose norme kompanijskog prava, ali imaju posebna ovlašćenja i odgovornosti u rukovođenju određenim segmentima poslovanja društva. Menadžmentom se smatra isključivo direktor, odnosno drugi zakonski zastupnik poslodavca (član Izvršnog odbora ili drugi direktor koji je određen i upisan u registar privrednih društava kao zastupnik društva), dok se na sve druge rukovodioce primenjuju odredbe ZOR, identično kao i na sve ostale “obične” zaposlene.

Prema tome, samo sa direktorom/zastupnikom društva mogu se zaključiti: Ugovor o radu na određeno vreme, kojim se radni odnos zasniva na period do isteka mandata, odnosno razrešenja i Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima direktora/zastupnika društva i društva, kojim se ne zasniva radni odnos. Sa svim ostalim menadžerima moguće je zaključiti isključivo ugovor o radu, kojim se radni odnos zasniva na neodređeno vreme, s obzirom da  su ova lica u opštem režimu radnog odnosa, a da karakter rukovodećih poslova ne omogućava rad van radnog odnosa, niti zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme.

Elementi ugovora o radu sa menadžmentom su:  ugovorne strane i poslovi za koje se zaključuje ugovor; trajanje radnog odnosa i mesto obavljanja poslova, radno vreme, odmori i odsustva kao i elementi zarade menadžera u koje ulaze: zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarada po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca i  druga primanja po osnovu radnog odnosa.

Poreske aspekte Menadžerskog ugovora predstavio je Bojan Radojičić, WTS Serbia, Managing Partner koji je izneo poreske razlike između Ugovora o radu i Ugovora o pravima i obavezama direktora.  Ukoliko se sa direktorom zasniva radni odnos doprinosi se plaćaju do maksimalne osnovice za doprinose dok se u slučajevima kada je direktor angažovan po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora doprinosi se plaćaju na pun iznos naknade.

Ukoliko se angažuje direktor nerezident po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora na obračun naknade se primanjuju odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalni sporazum.

Bojan Radojičić ukazao je da je sa poreske strane, izuzetno važan način na koji se tretira bonus. Bonus može biti ugovoren kao iznos koji menadžer dobija po osnovu doprinosa rezultatima rada pri čemu ima tretman kao zarada ili kao učešće u dobiti. Učešće u dobiti nije predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana.

Svaki slučaj potrebno je posebno ceniti jer ukupno opterećenje uključujući i godišnji porez, zavisi od strukture i visine isplata bonusa i od visine regularne ugovorene zarade.

Članovima SAM-a bilo je posebno značajna informacija šta ulazi u obračun godišnjeg poreza tako da je predočeno da u oporezivanje ulazi: isplaćena zarada, a ne obračunata zarada, uključujći i zaradu od inostranog poslodavca kao i prihode od samostale delatnosti; svi benefiti koji su zaračunati kao zarada; ostali prihodi (prihodi od izdavanja, drugi prihodi u skladu sa članom 85 Zakona, prihodi od autorskih i srodnih prava, naknada troškova iznad neoporezivog iznosa (dnevnice iznad neporezivog iznosa, jubilarne nagrade, naknade za prevoz).

Dejan Papuga, direktor/suvlasnik, Društvo za posredovanje u osiguranju VIB, ukazao je da aspekt osiguranja u ugovoru može pružiti istovremeno benefit i zaštitu i da postoje četiri nivoa osiguranja: zakonska obaveza poslodavca, „Good Local Standard“, napredni Employee Benefit proizvodi i nadgradnja.

Zakonska obaveza koju je poslodavac potrebno da ispuni u pogledu osiguranja jeste: osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (invaliditet, smrt nesrećnim slučajem) i osiguranje od profesionalnih oboljenja. U menadžerski ugovor poželjno je uneti i ostale nivoe osiguranja među kojima su „Good Local Standard“ koje podrazumeva: putno zdravstveno osiguranje i osiguranje za teže bolesti i hirurške intervencije. Napredni Employee Benefit proizvodi mogu uključiti: privatno (dopunsko) zdravstveno osiguranje, Best doctors (kancer, kardio, neuro, transplantacija; privatno penziono osiguranje (individualni račun – akumulacija do 58 g.) i životno osiguranje (loyality, riziko, štedno, teže bolesti). Četvrti nivo osiguranja je nadgradnja koja podrazumeva vrhunsku zaštitu menadžera, kao odgovornog lica, osiguranje odgovornosti direktora i članova uprave.

Radni dokument "Menadžerski ugovor" dostupan je članovima SAM-a na log in delu sajta!