SAM Radni doručak

15.10.2019.

POSTANI ČLAN

Novi poreski podsticaji i olakšice sa kompanijom WTS Srbija

Direktor WTS Srbije, Bojan Radojičić, prezentovao je članovima SAM-a nove promene u zakonima za poreske podsticaje i olakšice.

Promene poreskih zakona su donele nove mogućnosti inovativnim kompanijama za ostvarivanje poreskih podsticaja, dok najavljene izmene donose značajne efekte u delatnostima u kojima je izraženo angažovanje paušalaca i drugih preduzetnika.

Temeljna prezentacija je sadržala sledeće teme:

 1. Poreski podsticaj za izdatke u vezi sa istraživanjem i razvojem (IR)
 2. Poreski kredit za ulaganje u start-up i poreska oslobođenja za osnivače start-up-a
 3. Preferencijalni poreski tretman za kompanije koje stiču prihode od autorskig i srodnih prava
 4. Uvođenje testa samostalnosti preduzetnika (paušalaca) i efekti reforme trenutnog modela
 5. Uvođenje poreskih oslobođenja za nove zaposlene, novonastanjene zaposlene i “nomade”

Prva tema prezentacije bila je poreski podsticaj za izdatke u vezi sa IR. Kako je Bojan Radojičić naveo, troškovi IR se priznaju u dvostruko uvećanom iznosu u skladu sa Zakonom i moći će da se iskoriste već u 2019. godini. Troškovi koji se mogu priznati u dvostruko uvećanom iznosu će biti:

 • Troškovi zarada
 • Troškovi materijala
 • Troškovi nabavke nematerijalne imovine
 • Troškovi nabavke i zakupa nekretnina i opreme
 • Proizvodne usluge i stručna mišljena
 • Pravna zaštita intelektualne svojine i
 • Troškovi kamata

Na temu poreskih podsticaja za ulaganja u start-up, Bojan je izdvojio da bi investitori trebalo da razumeju odgovore na sledeća pitanja:

 • Ko ima pravo na poreski kredit?
 • Šta je start-up u skladu sa ovim zakonom?
 • Šta se smatra inovativnom delatnošću?
 • Način obračuna poreskog kredita.

Nakon poreskih podsticaja za ulaganje u start-up kompanije, Bojan je opisao detalje o uslovima za poresko oslobođenje osnivača start-up-a. Neki od navedenih uslova su ugovor o radu i prijava na CROSO i posedovanje minimum 5% udela kompanije.

Prisutni članovi SAM-a su zajedno sa Bojanom, konstruktivnom konverzacijom, prešli četvrtu temu današnje prezentacije, odnosno uvođenje testa samostalnosti preduzetnika (paušalaca) i efekti reforme trenutnog modela.

Bojan je odličnim primerima predstavio neke od indikatora novog testa, među kojima su kretanje mesečnih primanja, površina radnog prostora po zaposlenom, broj računara po zaposlenom, broj licenci u odnosu na broj zaposlenih.

Redom su predstavljeni svi kriterijumi testa. Kako je navedeno u prezentaciji:

Oporezuje se naknada isplaćena preduzetniku ili preduzetniku paušalcu koji obavlja delatnost za istog nalogodavca ili za lice povezano sa nalogodavcem i koji dodatno ispunjava najmanje 5 od 9 kriterijuma“.

Poslednja tema radnog doručka je bila uvođenje poreskih oslobođenja za novonastanjene zaposlene i “nomade”. Poreska oslobođenja koje su izazvale najveća zapažanja prisutnih su vezana za sledeće informacije u zakonu:

 • Lice koje je u momentu zaključenja ugovora o radu mlađe od 40 godina, a u periodu od 12 meseci pre dana zaključenja ugovora o radu pretežno je boravilo van teritorije Republike radi daljeg školovanja odnosno stručnog usavršavanja
 • U slučaju novonastanjenog obveznika koji 24 meseca pre dana zaključenja ugovora o radu sa domaćim poslodavcem nije pretežno boravio na teritoriji Srbije propisana je minimalna mesečna zarada od 145.104 dinara dok je u drugom slučaju propisan minimalni iznos od 217.656 dinara.

Zaključak prezentacije bio je da je dvosmerna konverzacija sa zakonodavcem neophodna da bi zakoni bili što primenjiviji i lakši za korišćenje, kao i da bi zakoni olakšali, a ne otežali, poslovanje domaćim preduzetnicima.