SAM Radni doručak

19.06.2019.

POSTANI ČLAN

Da li ste spremni za novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti?

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počinje sa primenom 21. avgusta 2019. godine.

Predstavnici advokatske kancelarije Cvetković, Skoko i Jovičić predstavili su šta sve pokriva novi zakon na Radnom doručku održanom u sredu, 19. juna u SAM-u.

Jedan od glavnih razloga za usvajanje ovog zakona jeste potreba za pojačanom zaštitom pojedinca usled ubrzanog tehnološkog razvoja i globalizacije koji su doveli do značajnog povećanja obima prikupljanja i razmene podataka o ličnosti, posebno u svrhe marketinga, on-line praćenja ponašanja fizičkih lica, obrade ličnih podataka klijenata, zaposlenih i dr.  U najvećoj meri predstavlja adaptirani prevod GDPR-a, kao i tzv. Policijske direktive koja uređuje obradu podataka o ličnosti od strane nadležnih organa u vezi sa krivičnim postupcima i pretnjama nacionoj bezbednosti.

Zakonom se proširuju postojeće dužnosti i odgovornosti pravnih i fizičkih lica, kao i organa vlasti prilikom obrade ličnih podataka, uvode novi instituti i procedure, a sve u cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU (GDPR).

Na radnom doručku partner Jelena Jovičić i advokat Petar Mijatović, obradili su sledeće teme:

  • Glavne novine u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
  • Osnovi obrade podataka;
  • Razlike između rukovanja i obrade podataka; 
  • Nove prakse i procedure koje rukovaoci i obrađivači treba da uvedu;
  • Prava lica čiji se podaci obrađuju;
  • Posledice kršenja odredbi Zakona o zaštiti podataka.

 MATERIJALNA PRIMENA

´  Zakon se primenjuje na obradu podataka o ličnosti koja se vrši, u celini ili delimično, na automatizovan ili neautomatizovan način, koji čini deo zbirke podataka ili su namenjeni zbirci podataka;

´  Zakon se ne primenjuje na obradu podataka o ličnosti koju vrši fizičko lice za lične potrebe, odnosno potrebe svog domaćinstva (društveno umrežavanje, aktivnosti na internetu koje se vrše u kontekstu takvih aktivnosti itd.).

ZAKONISTOST OBRADE:

´  lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;

´  obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

´  obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;

´  obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;

´  obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;

´  obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice – izuzetak od primene - obrada organa vlasti u okviru svoje nadležnosti.

PRISTANAK:

´  Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

´  Svaka posebna svrha podrazumeva poseban pristanak lica čiji se podaci obrađuju.

´  Ako se pristanak lica na koje se podaci odnose daje u okviru pismene izjave koja se odnosi i na druga pitanja, zahtev za davanje pristanka mora biti predstavljen na način kojim se izdvaja od tih drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku, kao i uz upotrebu jasnih i jednostavnih reči. Deo pismene izjave koji je u suprotnosti sa ovim zakonom ne proizvodi pravno dejstvo.

´  Pravo na opoziv pristanka u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

´  Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva.

´  Ako maloletno lica ima manje of 15 godina, za obradu podataka u korišćenju usluga informacionog društva pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

OBRADA POSEBNIH VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI:

Zabranjena je obrada kojom se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica (posebna vrsta podataka o ličnosti).