Uloguj se

Pretraga
Naslovna  ::  Članstvo  ::  Postanite član SAM-a

Postanite član SAM-a

Ko sve može biti član SAM? 

Članovi Udruženja mogu biti fizička lica koji obavljaju menadžersku delatnost i/ili funkciju.

Za potrebe ovog Udruženja utvrđuje se sledeća definicija menadžera:

Menadžer je osoba sa primarnim zadatkom postavljanja ciljeva, planiranja aktivnosti i donošenja odluka u procesu rukovođenja radom i poslovanjem odgovoran za usmeravanje, organizovanje i praćenje  rada grupe pojedinaca, odnosno osoba koja obavlja poslovodne i/ili preduzetničke funkcije i/ili je imenovan za predsednika ili člana upravnog ili nadzornog odbora privrednog društva ili ima status lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u privrednom društvu, organizaciji društvenih delatnosti, banci ili drugoj finansijskoj organizaciji, i drugim oblicima saradnje i poslovanja uz naknadu.

Menadžeri mogu rukovoditi zaposlenima direktno ili upravljati grupom supervizora koja direktno rukovodi zaposlenima. Za menadžera je važnije da ume da upravlja zaposlenima nego da ume dobro da obavlja njihov posao. Menadžer može imati ovlašćenje da zaposli ili otpusti radnike, ili da ih unapredi. Menadžer je odgovoran za planiranje, upravljanje, nadgledanje i kontrolu ljudi i njihovog rada. Bitna odlika menadžera je da je on tzv. "decision maker"odnosno osoba koja donosi odluke.

Sa menadžerima iz prethodnih stavova izjednačeni su i funkcioneri privrednih komora, savetnici uprava i osnivači privrednih društava koji se bave poslovima rukovođenja.

Menadžeri koji su zaposleni ili radno angažovani po osnovu individualnog ugovora, mogu da budu primljeni u članstvo Udruženja, na osnovu pismene prijave o pristupanju Udruženju. Ova odredba obuhvata i one menadžere koji su suvlasnici privrednog društva kojim upravljaju.

Članovi Udruženja mogu da budu menadžeri koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Srbiji, bez obzira na državljanstvo, kao i menadžeri, državljani Republike Srbije, koji imaju prebivalište ili boravište u inostranstvu.

Izuzetno, članovi Udruženja mogu da budu i fizička lica koja upravljaju poslovnim procesima u javnom i nevladinom, neprofitnom sektoru, ukoliko je reč o entitetima koji svoje prihode ostvaruju prodajom robe i/ili usluga na tržištu.

Koji su koraci u proceduri učlanjenja u SAM?

  1. Popunjavanje prijave: Prijavu možete preuzeti ovde, a zatim je proslediti na adresu office@sam.org.rs. Uz nju je potrebno priložiti radnu biografiju, fotografiju (format biografije je slobodan) i potpisanu izjavu o saglasnosti za obradu podataka koju možete preuzeti ovde
  2. Slanje prijave. Prijava i radna biografija se šalju na e-mail adresu ili faks SAM. Prijava mora da sadrži i imena lica koja su članovi SAM i koja Vas preporučuju za članstvo, od kojih jedan treba da bude član Upravnog odbora Asocijacije.

  3. Odobrenje od strane UO. Po članu 10. Statuta SAM, Upravni odbor odlučuje o prijemu u članstvo po podnetim prijavama, o čemu se kandidati pismeno obaveštavaju nakon donetih pojedinačnih odluka. Protiv odluke Upravnog odbora može se podneti prigovor Nadzornom odboru Udruženja, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

  4. Uplata godišnje članarine - Na osnovu Odluke Skupštine od 24.12. 2009. godišnja članarina se plaća za period od kalendarskih godinu dana i iznosi 800 evra za redovne članove i 400 evra za pridružene članove i plaća se u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.  Ukoliko firma u kojoj je član zaposlen nije u mogućnosti da za člana uplati godišnju članarinu, članu se odborava da kao fizičko lice uplati za 50% umanjeni iznos godišnje članarine odnosno 400 evra, u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.  

Novi članovi do 35. godina starosti, prilikom pristupa u Asocijaciju plaćaju sniženu članarinu za prvu godinu članstva u iznosu od 400 evra, ukoliko je plaćaju preko firme, odnosno 200 evra ukoliko je plaćaju lično, u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate ukoliko pristupe članstvu u periodu od 1. januara do 30. juna, odnosno 200 i 100 evra respektivno, u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, ukoliko pristupe članstvu u periodu od 1. jula do 31. decembra.

Izuzetno, ukoliko jedna kompanija želi da učlani dva ili više svojih menadžera u Asocijaciju, toj kompaniji se odobrava popust u plaćanju njihovih članarina.

Svi članovi su u obavezi da plaćaju godišnju članarinu. Izvršna kancelarija SAM će Vam u roku od 7 dana po prijemu u članstvo dostaviti račun za članarinu. Tek po uplati članarine, postajete punopravni član SAM.

 

Za sve informacije o proceduri učlanjenja i visini članarine možete kontaktirati izvršnu kancelariju SAM na office@sam.org.rs ili na 308 76 05.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sva prava i obaveze regulisane su Statutom, odnosno unutrašnjim aktima Asocijacije, koji su objavljeni na web site-u SAM, odnosno dostupni po zahtevu.